Regulamin

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług w ramach Serwisu OUTFILM.

Dostawcą usług w ramach Serwisu jest Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000351275, NIP 7831657350, REGON 301366900, kapitał zakładowy 5 000 zł.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędne prawa i licencje umożliwiające świadczenie usług w sposób legalny, z poszanowaniem twórców filmowych i gwarantujący najwyższą jakość.

Użytkownicy zobowiązani są korzystać z usług Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

W ramach Serwisu OUTFILM świadczone są usługi płatnego i bezpłatnego dostępu do filmów oraz bezpłatne usługi publikowania treści tworzonych przez Użytkowników, w tym przede wszystkim profilów Użytkowników.

Aby móc korzystać z usług trzeba zarejestrować się i zalogować się do Serwisu. Rejestracja polega na określeniu nazwy Użytkownika oraz podaniu adresu email Użytkownika.

Aby móc wypożyczać i oglądać filmy, Użytkownik musi korzystać z sieci Internet na terytorium Polski. Lokalizacja Użytkownika jest rozpoznawana po używanym przez niego adresie IP (rozpoznawanie za pomocą bazy GeoIP).

W ramach usługi „Mój OUTFILM”, Użytkownik może stworzyć swój profil w Serwisie i udostępnić innym Użytkownikom wybrane przez siebie informacje (np. zdjęcie Użytkownika, opis, zainteresowania, informacje o obejrzanych filmach, recenzje i oceny filmów). Użytkownik nie może publikować w Serwisie treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.

Usługa „Mój OUTFILM” jest bezpłatna.

Usługa Standardowa polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do jednego filmu przez 48 godzin. W tym czasie Użytkownik może oglądać wybrany film logując się do Serwisu na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Usługa „OUTFILM+” polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich filmów oferowanych w Serwisie przez wskazany okres. Dostęp do filmów wymaga zalogowania się do serwisu. Użytkownik może korzystać z usługi na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Ceny usług prezentowane są na stronach Serwisu przy każdym filmie. Ceny wyrażane są w kwotach brutto (razem z podatkiem VAT). Ceny mogą ulegać zmianie. Pobierane opłaty są bezzwrotne.

Dostęp bezpłatny może dotyczyć wybranych filmów, może być ograniczony w czasie i może wiązać się z wyświetleniem Użytkownikowi reklam graficznych lub video.

SUBSKRYPCJA OUTFILM+

Umowa na świadczenie usługi OUTFILM+ rozpoczyna się od momentu zakupu i trwa przez okres 30 dni. Po tym czasie Umowa odnawia się automatycznie na kolejny taki sam okres, co wiąże się z ponownym pobraniem opłaty.

W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji i Umowa nie zostanie odnowiona.

PŁATNOŚCI

Użytkownik może dokonać płatności za Usługę Standardową poprzez:

  • przelew bankowy
  • kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

oraz kartą płatniczą za Usługę OUTFILM+.

Płatności przez przelew bankowy i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem PayU www.payu.pl przez aplikację Paymento www.paymento.pl. PayU umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkowników w bazie danych PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem. Paymento umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkowników w bazie danych Paymento S.A. z siedzibą w Tychach, w celu realizacji płatności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z serwisu outfilm.pl konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

  • komputer PC z procesorem 2,4 GHz, 2 GB pamięci, kartą dźwiękową, kartą video i monitorem o rozdzielczości 1024x768 (lub lepsze);
  • system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
  • przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari lub Edge w aktualnej, oficjalnie wspieranej wersji;
  • włączone w przeglądarce opcje: Cookies (ciasteczka) i JavaScript;
  • łącze internetowe o stabilnie dostępnej, minimalnej przepustowości 2Mbit/s;

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych serwisu OutFilm.pl może być zawarta z Użytkownikiem pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa, o której mowa, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Ponieważ usługi w ramach Serwisu świadczone są wyłącznie na terytorium Polski, umowa o świadczenie usług może być zawarta z Użytkownikiem, który posługuje się polskim IP.

Dostawca ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, który podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników, twórców filmowych lub Dostawcy. Do takich działań w szczególności należy utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie filmów oferowanych w Serwisie, jak również udostępnianie konta Użytkownika innym Użytkownikom. Rozwiązanie umowy wiąże się z zablokowaniem dostępu do serwisu, usunięciem profilu Użytkownika z serwisu oraz podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
Akceptując postanowienia Regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej oraz wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Potwierdzenie zawarcia umowy oraz otrzymania zgody użytkownika na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Użytkownik na prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w przypadku usługi świadczonej odpłatnie, Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań lub drogą mailowa na adres poczta@outfilm.pl.

Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w ramach Serwisu OUTFILM.

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta: ...................

Adres konsumenta: ...............

Adres e-mail podany podczas zakupu w Serwisie OUTFILM: ...................

Data: ............

Podpis: ............... (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej)”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem ww. 14-dniowego terminu. Po jej otrzymaniu Tongariro Releasing Sp. z o.o. niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji użytkownika.

W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Tongariro Releasing Sp. z o.o. została  poinformowana o odstąpieniu od umowy.

Utrata prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach Serwisu OUTFILM nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Tongariro Releasing Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Tongariro Releasing Sp. z o.o., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Tongariro Releasing Sp. z o.o. nie przechowuje i nie przetwarza informacji dotyczących płatności.

Do zarejestrowania w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia (w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: poczta@outfilm.pl). Usunięcie przez Tongariro Releasing, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Tongariro Releasing usługi w ramach Serwisu i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Serwisu jego konta. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celach marketingowych. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Serwisu i innych usług i produktów Tongariro Releasing na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgody wyrażone przez użytkownika mogą być w każdej chwili cofnięte przez wysłanie wiadomości na adres poczta@outfilm.pl.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Użytkownikom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Serwisu w zakresie, który od niego zależy. W szczególności Dostawca nie odpowiada za funkcjonowanie sieci internetowej oraz za spełnienie wymagań technicznych przez Użytkownika.

Dostawca nie gwarantuje parametrów technicznych odbioru filmów przez Użytkowników.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnianych filmów. Oznacza to, że Użytkownik nie może domagać się rekompensaty od Dostawcy, jeżeli nie spodoba mu się wypożyczony film.

Dostawca ma prawo zawiesić czasowo lub trwale dostęp do wybranych treści Serwisu.

REKLAMACJE

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

Reklamacje należy składać poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres poczta@outfilm.pl.

Reklamacje dotyczące płatności za usługi należy składać poprzez serwisy obsługujące płatności.

Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na adres email Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu OUTFILM, oferowanych usług i filmów dostępnych w katalogu. Wszystkie uwagi, pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres poczta@outfilm.pl.